HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA
OKRESU DĚČÍN (HSRD z. s.):

Co je HSRD

Hospodářská a sociální rada Děčínska z.s. (HSRD z.s.) byla zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s Vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady, orgány Ústeckého kraje a orgány samospráv okresu Děčín v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje regionu. Je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31. 3. 2005 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky. Je výrazem moderního pojetí Společenské odpovědnosti firem (Corporative Social Responsibility - CSR), podporované OECD i Evropskou Unií. V roce 2016 byla HSRD z.s. v souladu s novým Občanským zákoníkem přeměněna na zapsaný spolek.

Cíle HSRD

Cílem činnosti Hospodářské a sociální rady Děčínska je podpora vyváženého hospodářského a sociálního rozvoje Děčínska a Šluknovska jehož výsledkem by mělo být zvyšování životní úrovně obyvatel regionu Děčín v kontextu se strategií rozvoje Ústeckého kraje.

Aktivity HSRD

Na realizaci stanoveného cíle se HSRD podílí:

1) Spoluúčastí na plnění Programu restrukturalizace Ústeckého kraje, Globálního plánu revitalizace Severozápadních Čech a dalších nosných dokumentů schválených Parlamentem ČR, Vládou ČR, Zastupitelstvem Ústeckého kraje se zaměřením na dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu.

2) Předkládáním a prosazováním vlastních projektů a návrhů strategie koncepce a rozvoje regionu.

HSRD SVÉ PROGRAMOVÉ CÍLE REALIZUJE:
- jednáním s příslušnými orgány a úřady jménem svých členů,
- spoluprací s renomovanými odborníky v oblasti regionálního rozvoje,
- pořádáním přednášek a seminářů na téma rozvoje regionu pro členy sdružení i veřejnost,
- podílem na organizaci rekvalifikačních kurzů,
- účastí v příslušných regionálních organizacích,
- účastí na jednáních mezinárodních společenství.

Priority HSRD

Jako prioritní řešení bude HSRD prosazovat a podporovat zejména:

- rozvoj podnikání s cílem zlepšení hospodářské struktury a vytváření nových pracovních míst,
- restrukturalizaci regionu a rozvoj průmyslu a služeb,
- realizaci programu malého a středního podnikání,
- prosazování zájmů regionu při spolupráci se zahraničními a domácími investory,
- rozvoj průmyslových zón pro realizaci nových investičních záměrů v regionu,
- rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti v regionu,
- efektivní využití finančních prostředků určených na obnovu a rozvoj regionu,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- rozvoj lidských zdrojů, dosažení souladu vzdělání a kvalifikace s potřebami trhu práce,
- rozvoj cestovního ruchu v regionu,
- rozvoj zemědělství včetně venkovských oblastí,
- přeshraniční spolupráci zaměřenou na rozvoj hospodářských, obchodních a společenských aktivit.

Zastoupení HSRD

Stávajícím předsedou Hospodářské a sociální rady okresu Děčín je pan mgr. Tomáš Kohoutek, poslanec parlamentu České republiky.

Místopředsedou je ing. Zbyněk Linhart, senátor parlamentu ČR.
Tajemníkem HSRD, z.s., je ing. Jiří Aster, předseda představenstva OHK Děčín.

KONTAKTY:
mobil: 602 582 510
e-mail: aster.jiri@tiscali.cz

Grafická značka HSRD

Hospodářská a sociální rada okresu Děčín začala od roku 2013 používat oficiální grafickou značku (logo) za účelem dosažení jednoznačného vizuálního stylu a identifikace svých dokumentů a projektů. Udělení souhlasu k použití této značky je oprávněn výhradně předseda a tajemník HSRD. Vizuál viz přiložené dokumenty.

Finanční řád HSRD

Členství v HSRD není stanoveno kategoricky pevnou částkou. Pro jednotlivé členy HSRD je stanoven pouze dolní limit, který na základě písemné dohody může být v případě nezbytného financování programových aktivit HSRD nad rámec rozpočtu navýšen. Výše členského příspěvku na každý rok je stanoven finančním řádem, který je k dispozici v kanceláři HSRD.

Členové HSRD