REGION DĚČÍN

Sociální specifika regionu Děčín:

Migrace obyvatelstva v okrese Děčín

Jedním ze zásadních sociálních problémů okresu Děčín v posledních cca deseti letech je výrazně nežádoucí demografický vývoj. Vzhledem k souběhu nepříznivých faktorů, jako jsou nízká průměrná úroveň mezd, stále se zhoršující dostupnost kvalitní zdravotní péče, podfinancování veřejné sféry příhraničních regionů, atd., odcházejí mladé rodiny z regionu. Citelný úbytek obyvatelstva je statisticky retušován tím, že do regionu naopak přichází sociálně nepřizpůsobivé obyvatelstvo, které není ekonomicky závislé na mzdě, ale na štědrých sociálních dávkách, takže motivace pro osobní růst, komunitní sounáležitost a sebevzdělávání je u těchto lidí minimální.

Důsledkem toho je ztráta ekonomické stability regionu, protože místní firmy (ve všech oborech) mají obrovské potíže sehnat spolehlivé a odborně kvalifikované pracovní síly. Z téhož důvodu je téměř nemožné přilákat do regionu zajímavé investory. Tím se sociální problém způsobený demografickým vývojem negativně podepisuje na sféru podnikání, což má zpětně ještě více zhoršující dopad na sféru sociální. Děčínský region (a nejen ten) se tak dostává do bludného kruhu, který může řešit pouze výrazná a systematická vládní intervence směřující k restrukturalizaci celého Ústeckého kraje.